Jelenlegi hely

2015. júliustól SZOCPOL helyett CSOK

2015. júliustól SZOCPOL helyett CSOK

Az új szocpol, CSOK 2015. július 01-től igényelhető, használt lakás vásárlásra, bővítésre és az egy gyermekkel rendelkező családok számára is elérhető lesz a vissza nem térítendő, 500 ezertől 3 millió 250 ezer forintig terjedő egyszeri otthonteremtési támogatás.

Kik igényelhetik a CSOK-ot?

- a természetes személyek (házastársak, élettársak, egyedülállók) már meglévő gyermekek után, illetve
- a 40. életévüket be nem töltött házaspárok a nevelt gyermekek számától függetlenül legfeljebb két gyermek vállalása esetében (megelőlegezett családok otthonteremtési kedvezménye),
- a családok otthonteremtési kedvezményét korábban született gyermeke után igénybe vevő a később született gyermeke után is a lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződésből (2015. július 1-jét követően kötött) eredő tartozás törlesztésére, a lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződés megkötésének időpontjában érvényes összegben és feltételek szerint.

Ki után vehető igénybe a CSOK?

A kedvezményre jogosult igénylő a vele közös háztartásban élő, általa eltartott és a felépített vagy megvásárolt lakásba vele együtt beköltöző

- vér szerinti és örökbe fogadott gyermeke után, vagy
- gyámsága alatt álló, legalább egy éve vele együtt élő és általa eltartott gyermek után, ha az igénylő vállalja, hogy a gyámság három éven belüli megszűnése esetén a családok otthonteremtési kedvezményét visszafizeti, vagy
- a fiatal házaspár (egyik fél sem töltötte be a 40. életévet) – a meglévő gyermekei számától függetlenül – legfeljebb két születendő gyermek vállalásához.

Ki minősül gyermeknek?

- a magzat vagy ikermagzat a terhesség betöltött 24. hetét követően, valamint
- aki az igénylő eltartottja, de nem töltötte be a 16. életévét, vagy a 25. életévét nem töltötte be, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, vagy 16. életévét betöltötte, de legalább egy éve megváltozott munkaképességű személy.

Mitől függ a kedvezmény mértéke?

Az igénybe vehető CSOK összege függ:

- a meglévő és a vállalt gyermekek együttes számától (ide nem értve azon gyermeket, aki után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást már igénybe vettek)
- a lakás hasznos alapterületétől
- a lakás energetikai besorolásától

Mennyi a CSOK összege 2015. július 1-jétől?

A CSOK összege új lakás építése vagy vásárlása, használt lakás vásárlása vagy bővítése esetén egyaránt a következők szerint alakul:

A kölcsönszerződés megkötését követően született gyermek után a kedvezmény összege gyermekenként 400.000 Ft.

FONTOS !

A családok otthonteremtési kedvezményét az új és használt lakás vásárlása esetén a lakásra vonatkozó végleges adásvételi szerződés megkötését követő 120 napos határidőn belül (legkorábban 2015. március 4-e után kötött adásvételi szerződések esetén), építés esetén a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány kiadása előtt lehet igényelni (de legkorábban 2015. július 1-jét követően), bővítés esetén a kedvezményre vonatkozó kérelem benyújtását követően (legkorábban 2015. július 1-jét követően) megkezdett bővítési munkálatokra lehet igényelni.

Mi a helyzet jelenleg?

A szocpol építkezéshez akkor igényelhető, ha az építési engedély kiadása 2008. január 1. után történt, vásárlás esetén pedig az új lakás 2010. január 1. után kapott/kap használatbavételi engedélyt.

Építkezés esetén új lakásnak az az épület minősül, melyet az alapozási munkáktól kezdve teljes egészében újonnan építenek vagy tetőtér-beépítéssel jön létre, s a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabály előírásai szerint megfelel, s amely elkészülte után használatbavételi engedély köteles.

Vásárlás esetén új az a lakás, amelyet jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó természetes személy részére való értékesítés céljára épít, vagy építtet, és

- amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek, vagy
- amelyet másodízben értékesítenek természetes személy részére, feltéve, hogy a második eladó hitelintézet vagy ingatlan-forgalmazással üzletszerűen foglalkozó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó.

A 256/2011. számú kormányrendeletben olvashatók a 2012. január 1-től hatályos Lakásépítési támogatás részletei.

Az igénylés feltételei:

- Új lakóingatlan építése esetén az ÁFA nélkül, új lakóingatlan vásárlása esetén az ÁFA és telekár nélkül meghatározott, az ingatlan teljes nettó alapterületére számított egy négyzetméterre jutó bekerülési költség/vételár nem haladhatja meg a 300.000 Ft-ot, alacsony energiafogyasztású lakás esetén a 350.000 Ft-ot.
- Az épített vagy vásárolt új lakás „B” (követelménynél jobb) vagy annál kedvezőbb energetikai minősítési osztályú.
- A lakóingatlan hasznos alapterülete 2 gyermek esetén legalább 60 m2, 3 gyermek esetén legalább 70 m2, 4 vagy több gyermek esetén legalább 80 m2, de nem haladja meg a 160 m2-t.
- A szocpol igénybevételével épített vagy vásárolt lakóingatlanban az igénylőknek/támogatott személyeknek legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük. Élettársak és házastársak esetén a lakóingatlanban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie. Rajtuk kívül csak az általuk eltartott gyermek(ek) szerezhet(nek) tulajdonjogot.
- Az igénylőnek, házastársának, élettársának, gyermekeiknek valamint az együtt költöző családtagoknak nem lehet lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga, illetve e jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irányuló kérelme, önkormányzati tulajdonban lévő, vagy szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya vagy lízingbe vett lakása nincs. (A kivételt képező lakástulajdonokról a „Szocpol feltételek” pont alatt olvashat.)
Az 5 éven belül értékesített lakástulajdon eladási árát – mely bizonyos tételekkel csökkenthető – a bekerülési költség vagy vételár kiegyenlítéséhez kell felhasználni. Ezek a tételek a következők:
- az értékesített lakást terhelő és visszafizetett önkormányzati, munkáltatói támogatás,
- az értékesített lakás vásárlására vagy építésére felvett és azt terhelő lakáscélú hitelintézeti kölcsön végtörlesztett összege,
- a számlával igazolt ingatlanközvetítői jutalék összege,
- a támogatás nyújtásáról szóló szerződés megkötését legfeljebb egy évvel megelőzően vásárolt és az építés helyszínéül szolgáló építési teleknek az általános forgalmi adó összegével növelt vételára,
- a szocpollal vásárolni kívánt lakás telekárat is tartalmazó vételárának 10%-a, ha ezen összeg kifizetése – adásvételi szerződéssel igazoltan – a korábbi lakás eladását bejegyző földhivatali határozat kiadásának időpontját legfeljebb 120 nappal előzi meg,
- olyan 2009. július 1-jét követően kiállított számla vagy szerződés alapján kifizetett összeg, melyet az igénylő a meg nem valósult lakásvásárlás céljából fizetett ki, ha az összeg az értékesítés céljára lakást építő gazdasági társaság bíróság által elrendelt felszámolásának teljes befejezését követően nem térült meg
   
Lakásvásárlás esetén az eladó az igénylőnek nem lehet közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó, akkor az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.
- A támogatott személy – házastársak, élettársak esetén legalább az egyik fél – minimum 180 napja folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §-a szerinti biztosítottként szerepel – ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 15 nap megszakítás van.
- Az állami vám- és adóhatóságnál nincsen nyilvántartott köztartozása.
- Vásárlás esetén a telekárat is tartalmazó vételárról, építkezés esetén a bank által elfogadott bekerülési költség 70%-áról saját névre szóló számlát kell bemutatni.

A szociálpolitikai kedvezmény jellemzői:

A szocpol 1 gyermek után nem jár. A jogosultsághoz legalább 2 meglévő vagy vállalt gyermek szükséges. Meglévő gyermekek után igényelt szocpol esetén nincsen felső életkorhatár a támogatott személyekre vonatkozóan, s a házastársi kapcsolat sem követelmény, vagyis 40 év felett, élettársak vagy egyedülálló személyek is jogosultak lehetnek rá.

A szocpol ugyanazon gyermek után csak egy alkalommal vehető igénybe. A meglévő gyermekek számánál figyelmen kívül kell hagyni azon gyermeket, aki után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok alapján vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást már igénybe vettek. Ha vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás (lakásépítési támogatás, lakásépítési/-vásárlási kedvezmény) igénybevételével korábban már lakáscél megvalósult, és ezt követően a támogatottaknak a támogatást valamilyen okból vissza kellett fizetniük, akkor e támogatás alapjául szolgáló gyermekre újból a lakásépítési támogatás nem vehető igénybe.

Forrás és további információ: Hitelnet

További cikkek hasonló témában

Hozzászólások